Dressoirs


IDR-012.604
Alson dressoir
2 sld drs
W x D x H = 120 x 50 x 85

IDR-012.605
Alson dressoir
2 sld drs
W x D x H = 160 x 50 x 85

IDR-012.601
Alson dressoir
2 sld drs
W x D x H = 200 x 50 x 85

TCA-009.711
Milano dressoir
1 drwr behind dr, 2 turn drs
W x D x H = 130 x 45 x 95

TCA-009.712
Milano dressoir 2 drwrs behind drs, 4 turn drs
W x D x H = 260 x 45 x 95

TDR-048.851
Singaraja dressoir
3 drwrs, 1 turn dr
W x D x H = 120 x 50 x 80

TDR-048.852
Singaraja dressoir
6 drwrs
W x D x H = 120 x 50 x 80

TDR-048.653
Singaraja dressoir
2 turn drs
W x D x H = 120 x 50 x 80

IDR-048.812
Singaraja dressoir
3 drwrs, 1 turn dr
W x D x H = 260 x 50 x 100

IDR-048.886
Singaraja dressoir
3 turn drs
W x D x H = 160 x 50 x 100

IDR-048.856
Singaraja dressoir
4 drwrs, 2 turn doors
W x D x H = 160 x 50 x 100

IDR-048.873
Singaraja dressoir
3 turn drs
W x D x H = 200 x 50 x 80

IDR-048.853
Singaraja dressoir
3 drwrs, 2 turn drs
W x D x H = 200 x 50 x 80

MDR-004.651
Cross dressoir
1 drwr, 1 turn dr, bowl grip
W x D x H = 59 x 50 x 90

MDR-004.652
Cross dressoir
2 drwrs, 2 turn drs, bowl grips
W x D x H = 108 x 50 x 90

MDR-004.653
Cross dressoir
3 drwrs, 3 turn drs, bowl grips
W x D x H = 160 x 50 x 90
 

MDR-004.654
Cross dressoir
4 drwrs, 4 turn drs, bowl grips
W x D x H = 209 x 50 x 90
 

IDR-033.521
Dunley dressoir
8 drwrs, 10 seagrass baskets, 2 turn drs
W x D x H = 225 x 50 x 90

ICA-001.821
Ashford dressoir
3 drwrs, 2 sld drs, bowl grips
W x D x H = 160 x 50 x 90

MDR-020.621
Alaska dressoir
4 drwrs, 4 turn drs, bowl grips
W x D x H = 200 x 53 x 90

MDR-101.621
High dressoir
2 drwrs, 2 turn drs, bowl grips
W x D x H = 100 x 50 x 120

MDR-101.622
High dressoir
3 drwrs, 3 turn drs, bowl grips
W x D x H = 150 x 50 x 120

MDR-101.623
High dressoir
4 drwrs, 4 turn drs, bowl grips
W x D x H = 200 x 50 x 120